Wydział Organizacyjny

 1. Wydział Organizacyjny wykonuje następujące zadania przewidziane dla Kuratora, z zakresu ustawy, a w szczególności dotyczące:

  1) wyrażania zgody na zatrudnianie w szkołach i placówkach osób niebędących nauczycielami;

  2) wyrażania zgody na zatrudnianie w szkołach i placówkach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska;

  3) przyjmowanie zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży oraz jego kontrola, w tym przyjmowania zawiadomień o imprezach i wycieczkach zagranicznych;

  4) nostryfikacji świadectw;

  5) legalizacji świadectw;

  6) wydawaniu duplikatów świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

  7) przechowywania dokumentacji z przebiegu nauczania przekazywanej do Kuratorium ze zlikwidowanych szkół oraz wydawanie zaświadczeń o przebiegu nauczania,

  8) wydawania decyzji administracyjnych w sprawie akredytacji:

  a) publicznym i niepublicznym placówkom kształcenia ustawicznego, placówkom kształcenia praktycznego, ośrodkom dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówkom niepublicznym prowadzącym  zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2, a także instytucjom rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno szkoleniową.

  b) placówkom doskonalenia nauczycieli z wyjątkiem placówek prowadzonych przez właściwych ministrów.
 2. Wydział Organizacyjny wykonuje następujące zadania przewidziane dla Kuratora, z zakresu ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności polegające na:

  1) prowadzenia spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli polegających w szczególności na:

  a) prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

  b) wykonywaniu zadań przewidzianych dla Kuratora jako organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

  c) wydawaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności czynności podejmowanych przez dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących, a także komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w postępowaniach o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego,

  d) składaniu wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty,

  e) wyznaczaniu dyrektora szkoły lub placówki wykonującego czynności związane z odbywaniem przez nauczyciela stażu w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela;

  f) rozpatrywaniu odwołań od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

  2) prowadzenia spraw związanych z:

  a) przyznawaniem nagród Ministra i Kuratora dla nauczycieli za ich osiągnięcia,

  b) nadawaniem ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”,

  c) nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych;

  3) zapewnienia obsługi kancelaryjno – biurowej:

  a) Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie,

  b) komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej;

  4) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień napływających do urzędu w zakresie kompetencji realizowanych przez wydział.

 3. Wydział Organizacyjny wykonuje następujące zadania przewidziane dla Kuratora oraz Wojewody z zakresu ustawy o systemie informacji oświatowej polegające na:

  1) prowadzeniu baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej w tym:

  a) przyjmowanie danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i z baz danych oświatowych niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz ich sprawdzanie,

  b) przekazywanie danych z prowadzonej przez siebie bazy danych do Ministra;

  2) realizacja zadań wynikających z posiadanego dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;

  3) wprowadzanie do systemu danych dziedzinowych dotyczących pracowników Kuratorium,

  4) wprowadzanie do systemu danych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;

  5) wydawanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracownikom w tym:

  a) przyjmowanie i potwierdzanie wpływu wniosków,

  b) rozpatrywanie wniosków i sprawdzanie poprawności danych zawartych we wniosku,

  c) informowanie wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku,

  d) potwierdzanie tożsamości osób którym ma być udzielone upoważnienie,

  e) wydawanie niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika Systemu Informacji Oświatowej;

  6) przedłużanie ważności upoważnień;

  7) cofanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.

Wydział Organizacyjny wykonuje różne inne zadania o których mowa w §18 do §22 regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: Iwona Waszkiewicz (1 sierpnia 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (22 lutego 2008, 14:53:47)

Ostatnia zmiana: Sławomir Klich (2 sierpnia 2013, 13:52:48)
Zmieniono: nowelizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16782