Ogłoszenie o przetargu na zbycie samochodu marki OPEL VECTRA

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ogłasza przetarg na zbycie samochodu marki Opel Vectra B 1.8 Mr 99, wersja Comfort, rok produkcji 1999, całkowity przebieg 434 567 km
Cena wywoławcza wynosi 1500 zł. brutto (słownie: tysiąc pięćset zł).


1.Oferta powinna zawierać następujące dane:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- oznaczenie przedmiotu przetargu,

- oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej,

- czytelny podpis oferenta na złożonej ofercie,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przeznaczonym do sprzedaży.

- potwierdzenie wpłaty wadium.


2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do Kuratorium Oświaty
 w Bydgoszczy, na adres ul. Konarskiego 1-3, 85-065 Bydgoszcz do dnia
14 maja 2015 r. (decyduje data wpływu) wraz z dopiskiem:


„OFERTA KUPNA – Opel Vectra”

lub złożyć do godz. 11.30 15.05.2015 r. w pok. 313.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 12.00  w siedzibie sprzedającego.


4. Oferta jest wiążąca w okresie od 15.05.2015 r. godz. 12:00 do 15.06.2015 r.


5. Decydującą przesłanką nabycia samochodu będzie najwyższa cena zaproponowana
w ofercie, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę pomiędzy nimi przeprowadzona zostanie aukcja.


6. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży można oglądać, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 52-349-7620) w dniu 08.05.2015 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w siedzibie sprzedającego tj. Bydgoszcz - ul. Konarskiego 1-3.
Dodatkowych informacji na temat zbywanego pojazdu udziela p. Wojciech Kondrak tel.
52 -349-7620


7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (150 zł) na konto 89 1010 1078 0072 8513 9120 0000 w terminie do godz. 11.30 dnia 15.05.2015 r.


8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Komisja odrzuca ofertę w przypadkach określonych w § 18 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
 w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761, z późn. zm.)


10. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium
 w należytej wysokości i terminie.


11. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.


12. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.


13. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.


14. W przypadku organizacji aukcji, z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.


15. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w wyznaczonym terminie,
a w przypadku organizacji aukcji niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.


16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

17. Opinia rzeczoznawcy.

                                                                                              z up. Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                                          Kuratora Oświaty

 

                                                                                                          Marcin Piotrowski

                                                                                       Naczelnik Wydziału OrganizacyjnegoOpinia rzeczoznawcy (396kB) pdf

metryczka


Wytworzył: M. Piotrowski (23 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Klich (23 kwietnia 2015, 12:11:03)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: Sławomir Klich (23 kwietnia 2015, 12:14:57)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1352