wizytator Bydgoszcz - WKPiU - 15-05-2007

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

wizytatora

w Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi kształcenie zawodowe oraz nad placówkami kształcenia ustawicznego,
- kontrolowanie spełniania przez szkoły wymagań określonych w przepisach prawa,
- opiniowanie arkuszy organizacji szkół,
- współpraca z organami prowadzącymi szkoły oraz współpraca z urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami wspomagającymi szkoły.

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Wymagania konieczne:
- stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
- znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- znajomość przepisów dotyczących kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w nauczaniu dorosłych,
- doświadczenie w pracy w szkolnictwie zawodowym,
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego,
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w tym staż pracy pedagogicznej,
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Dokumenty należy przesyłać w terminie:25/05/2007

Pod adresem:

Kuratorium Oświaty Wydział Administracji i Obsługi
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy na stanowisko wizytatora w Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Proponowane miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.250,14 zł plus dodatek za wysługę lat.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kuratorium skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na stanowisku wizytatora, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszego etapu selekcji.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wskazanego w ogłoszeniu i rozmowy rekrutacyjnej.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (15 maja 2007)
Opublikował: Agnieszka Sobocka (15 maja 2007, 08:32:53)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Sobocka (15 maja 2007, 09:34:53)
Zmieniono: poprawa tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5317