Główny księgowy Bydgoszcz - BIP KPRM nr 16 z 15.08.2007 r.

Numer ogłoszenia: 69427

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

głównego księgowego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- prowadzenie rachunkowości kuratorium,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów prawa i procedur finansowych, a w szczególności ustawy                    o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych        i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
- znajomość finansowo-księgowych systemów informatycznych,
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Wymagania pożądane:
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych                    z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego i przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- kopie dokumentów i świadectw pracy potwierdzających spełnianie wymagań określonych  w art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
 

Dokumenty należy przesyłać w terminie: 25/08/2007

Pod adresem:
Kuratorium Oświaty Wydział Administracji i Obsługi
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.756,55 zł (plus dodatek za wysługę lat).
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kuratorium skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na stanowisku głównego księgowego. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszego etapu selekcji.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wskazanego w ogłoszeniu i rozmowy rekrutacyjnej.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (16 sierpnia 2007)
Opublikował: Michał Bazelak (16 sierpnia 2007, 08:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3654