księgowy Bydgoszcz - BIP KPRM nr 21 z 01.11.2007 r.

Numer ogłoszenia: 74210

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

księgowego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji celowych,
- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podziału dotacji celowych,
- rozliczanie dotacji celowych,
- przygotowywanie dokumentów do księgowania,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

Wykształcenie: średnie ekonomiczne

Wymagania konieczne:
- praktyczna znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
- umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych,
- umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy.
 
Dokumenty należy przesyłać w terminie: 11/11/2007
 
Pod adresem:
Kuratorium Oświaty Wydział Administracji i Obsługi
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy na stanowisko księgowego”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1795,80 zł (plus dodatek za wysługę lat).
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kuratorium skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na stanowisku księgowego. Brak kontaktu jest równoznaczny
z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszego etapu selekcji.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wskazanego w ogłoszeniu i rozmowy rekrutacyjnej.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (2 listopada 2007)
Opublikował: Michał Bazelak (2 listopada 2007, 09:57:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3622