księgowy ds. dotacji unijnych Bydgoszcz - BIP KPRM nr 7 z 1.04.2008 r.

Numer ogłoszenia: 83635

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

księgowego
ds. dotacji unijnych
w Zespole Finansowo - Księgowym

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- tworzenie i planowanie budżetu projektów systemowych z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków, kosztów bezpośrednich i pośrednich,
- prowadzenie szczegółowej ewidencji realizacji i rozliczania projektów,
- przygotowywanie sprawozdań finansowych: okresowych i rocznych z realizacji projektów,
- przygotowywanie i opracowywanie dokumentów do monitorowania i przeprowadzania kontroli projektów,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących projektów.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:
- znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prawo zamówień publicznych,
- umiejętność dokonywania kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich,
- co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków unijnych,
- umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w zakresie realizacji projektów.
 
Dokumenty należy przesyłać w terminie: 11/04/2008
 
Pod adresem:
Kuratorium Oświaty Wydział Administracji i Obsługi
ul. Konarskiego 1-3
85 – 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko księgowego ds. dotacji unijnych”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kuratorium skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na stanowisku księgowego. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszego etapu selekcji.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wskazanego w ogłoszeniu i rozmowy rekrutacyjnej.
 

metryczka


Wytworzył: M. D Młokosiewicz (1 kwietnia 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (1 kwietnia 2008, 09:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3218