dyrektor wydziału pedagogicznego Bydgoszcz

Numer ogłoszenia: 94152

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyrektora Wydziału Pedagogicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- kierowanie pracą wydziału, w tym planowanie, organizowanie, analizowanie i podsumowywanie pracy wydziału,
- nadzorowanie merytorycznej pracy wizytatorów,
- sprawowanie kontroli wewnętrznej nad pracownikami nadzoru pedagogicznego i sekretariatu wydziału,
- współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki z terenu działania wydziału, instytucjami (w tym OKE w Gdańsku) i organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek oraz poprawy efektów kształcenia, wychowania i opieki,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przydzielonymi szkołami i placówkami,
- organizowanie postępowania wyjaśniającego w sprawie skarg i wniosków zgłaszanych
z rejonu działania wydziału.

Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania konieczne:
- stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
- w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji i zarządzania,
- znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, szczególnie z zakresu ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
- umiejętności organizacyjne, kierowania zespołem, komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów i negocjowania, mediacyjne, stosowania prawa w praktyce, działania w sytuacjach stresowych.

Wymagania pożądane:
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego,
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w tym staż pracy pedagogicznej,
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 3.08.2008 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty Wydział Administracji i Obsługi
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko dyrektora wydziału”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (24 lipca 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (24 lipca 2008, 06:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5173