ksiegowy Bydgoszcz

Ogłoszenie nr: 117955

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

księgowy

do spraw dotacji celowych
w Zespole Finansowo – Księgowym

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podziału dotacji celowych,
 • przygotowywanie podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
 • zbieranie od jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów informacji
  o poziomie wykorzystania dotacji celowych w roku budżetowym,
 • rozliczanie dotacji celowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji poszczególnych dotacji celowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie ekonomiczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i o dyscyplinie finansów publicznych,
 • co najmniej roczna praktyka w księgowości,
 • umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w księgowości

Termin składania dokumentów:

21-12-2009 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1-3
85 – 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko księgowego”

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas zastępstwa.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Każde oświadczenie, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (9 grudnia 2009)
Opublikował: Michał Bazelak (9 grudnia 2009, 07:41:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3993