główny księgowy Bydgoszcz

Ogłoszenie nr: 140682

Data ukazania się ogłoszenia: 07 lutego 2012 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

główny księgowy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3
85 – 066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości Kuratorium,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • udzielanie kontrasygnaty umów i zobowiązań finansowych,
 • opracowywanie układu wykonawczego i zadaniowego budżetu i wprowadzanie danych
  do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR,
 • opracowywanie materiałów dotyczących funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego,
 • kierowanie pracą Zespołu Finansowo – Księgowego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz nielicznymi wyjazdami służbowymi głównie w celach szkoleniowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy

Kuratorium mieści się na dwóch piętrach. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na drugim piętrze w budynku C, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem, windy, schodołaz i odpowiednio dostosowana toaleta. Przestronne pomieszczenie biurowe wyposażone w narzędzia pracy: komputer, drukarkę, kserokopiarkę, niszczarkę, faks i telefon. Właściwie wyposażone w meble, w tym w ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej. Dostęp do siedziby Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w budynku A utrudniony dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach (brak podjazdów i wind).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu, prognozowania, analitycznego myślenia i syntezy oraz argumentowania i planowania wieloletniego.

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • znajomość programu komputerowego finansowo – księgowego GROSZEK.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • kopie dokumentów i świadectw pracy (lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym praktykę w księgowości) potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).


Termin składania dokumentów:

17-02-2012

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego”

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Wszystkie oświadczenia, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie aplikacji - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (7 lutego 2012)
Opublikował: Michał Bazelak (7 lutego 2012, 08:06:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2901