starszy informatyk

Ogłoszenie nr: 142089
Data ukazania się ogłoszenia: 28 marca 2012 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy informatyk
w Wydziale Strategii i Rozwoju

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3
85 – 066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie, programowanie i wdrażanie systemów IT i programów,
 • projektowanie i budowanie baz danych na potrzeby tworzonych systemów IT,
 • przygotowywanie i realizacja szkoleń informatycznych z zakresu stosowanych w Kuratorium aplikacji dla pracowników oraz użytkowników zewnętrznych,
 • modernizacja i rozbudowa serwisu internetowego Kuratorium,
 • opracowywanie analiz statystycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
 • projektowanie i tworzenie grafiki wykorzystywanej w aplikacjach i dokumentach,
 • współpraca ze służbami wewnętrznymi i dostawcami zewnętrznymi przy wyborze optymalnych rozwiązań informatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku
i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium
oraz nielicznymi wyjazdami służbowymi głównie w celach szkoleniowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
na trzecim piętrze w budynku C. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem, windy, schodołaz i odpowiednio dostosowana toaleta na drugim piętrze). Pomieszczenie biurowe wyposażone w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon. Pokój właściwie wyposażony w meble, w tym w ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne lub informatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze programowania informatycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji internetowych,
 • umiejętność programowania aplikacji dla systemu Windows z wykorzystaniem platformy Delphi lub Visual Studio,
 • znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL (preferowane bazy MySQL i MS SQL), umiejętność tworzenia zaawansowanych aplikacji webowych w technologii PHP,
 • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • ogólna wiedza z zakresu ustawy o systemie oświaty oraz wybranych aktów wykonawczych do tej ustawy.

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów związanych z siecią teleinformatyczną i eksploatacyjną sprzętu komputerowego,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy, komunikacji interpersonalnej i działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w obszarze programowania informatycznego,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

Termin składania dokumentów:

10-04-2012

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko starszego informatyka”

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Wszystkie oświadczenia, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie aplikacji - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (28 marca 2012)
Opublikował: Michał Bazelak (28 marca 2012, 07:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2320