inspektor w Wydziale Organizacyjnym Bydgoszcz - ogłoszenie nr 159313

Ogłoszenie nr: 159313
Data ukazania się ogłoszenia: 10 kwietnia 2014 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektora
w Wydziale Organizacyjnym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85 - 066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • koordynowanie realizacji zadań kuratora oświaty z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym redagowanie strony podmiotowej BIP,
 • prowadzenie spraw związanych z nostryfikacją świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą,
 • prowadzenie spraw związanych z legalizacją wydawanych przez szkoły świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem duplikatów świadectw i dyplomów wydanych przez szkoły zlikwidowane,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją spoczywających na kuratorze oświaty obowiązków wynikających z ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, tj. przyjmowania, weryfikacji i przekazywania oświadczeń lustracyjnych do Instytutu Pamięci Narodowej,
 • prowadzenie analiz formalnych wniosków wraz z dokumentacją składaną przez nauczycieli o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
 
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku
i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
na drugim piętrze w budynku C. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem, windy, schodołaz i odpowiednio dostosowana toaleta na drugim piętrze). Pomieszczenie biurowe wyposażone w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon. Pokój właściwie wyposażony w meble, w tym w ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń: w sprawie biuletynu informacji publicznej, w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 
w y m a g a n i a  d o d a t k o w e
 • znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie co najmniej B2,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy, komunikacji interpersonalnej i działania w sytuacjach stresowych.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego dwuletniego doświadczenia zawodowego w administracji.
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 
Termin składania dokumentów:
25-04-2014

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. Konarskiego 1-3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym”

Inne informacje:
Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie aplikacji - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616, 52 34 97 641.

metryczka


Wytworzył: M.D. Młokosiewicz (10 kwietnia 2014)
Opublikował: Sławomir Klich (10 kwietnia 2014, 07:40:38)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3689