starszy specjalista ds. kadrowych w Wydziale Organizacyjnym - ogłoszenie nr 11445

Ogłoszenie o naborze nr 11445 z dnia 30 maja 2017 r.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty
ds. kadrowych
w Wydziale Organizacyjnym

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.

ZAKRES ZADAŃ
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy
 • organizowanie procesu naboru na wolne stanowiska pracy służbie cywilnej
 • przygotowywanie wniosków o emeryturę i rentę oraz projektów zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń, współdziałanie z pracownikami w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania emerytury lub renty i z rodziną zmarłego w sprawie uzyskania renty rodzinnej oraz informowanie zainteresowanych o warunkach uzyskania tych świadczeń
 • wykonywanie zadań związanych z planowaniem i organizowaniem służby przygotowawczej oraz monitorowanie jej przebiegu i przygotowywanie dokumentacji przebiegu służby
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Kuratorium
 • wprowadzanie do bazy danych oświatowych (SIO) danych dotyczących pracowników Kuratorium, sprawdzanie ich kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym
 • sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązków sprawozdawczych wobec GUS oraz innych czynności sprawozdawczych dotyczących członków korpusu służby cywilnej oraz stanu i struktury zatrudnienia dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • przeprowadzanie analizy formalnej wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie administracyjne
 • Staż pracy: powyżej 1,5 roku stażu pracy w administracji
 • Znajomość podstawowych przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i przepisów wykonawczych oraz Kpa
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność i dokładność
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z internetu
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie
 • Kultura osobista

DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w administracji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność — w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 9 czerwca 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
Kancelaria pok. 300 (III piętro)
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty”

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 641.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (30 maja 2017)
Opublikował: Robert Ciechanowski (30 maja 2017, 08:35:25)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: Robert Ciechanowski (30 maja 2017, 09:04:44)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2502