wizytator Bydgoszcz - ogłoszenie nr 18118

Ogłoszenie o naborze nr 18118 z dnia 16 listopada 2017 r. 

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
wizytator 
 
w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1

Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066 Bydgoszcz

Miejsce pracy: Bydgoszcz 

WARUNKI PRACY 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub w placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Częste podróże i wyjścia służbowe związane z realizowanymi zadaniami.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowiska pracy zlokalizowane są w pokojach biurowych wyposażonych w meble biurowe i ergonomiczne siedziska, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.
 
ZAKRES ZADAŃ
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w formie ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania;
 • Wykonywanie innych zadań i czynności z zakresu kompetencji kuratora oświaty określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach odrębnych. 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne;
 • Status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz: 
  a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek; 
 • Nauczyciele akademiccy: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania. 
 • Wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego, znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne; 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego; 
 • Korzystanie z pełni praw publicznych; 
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 
WYMAGANIA DODATKOWE 
 • Doświadczenie w pracy w przedszkolu;
 • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy, koordynowania i pracy w zespole. 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny; 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia; 
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym lub w ww. urzędzie albo staż pracy w szkole wyższej; 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego; 
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania; 
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa; 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru; 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów; 
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia w zakresie ewaluacji zewnętrznej. 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Dokumenty należy złożyć do: 27 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
Kancelaria pok. 300 (III piętro)
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wizytatora

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 611 lub 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: A. Sobieszczański (16 listopada 2017)
Opublikował: Michał Bazelak (16 listopada 2017, 09:29:49)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (16 listopada 2017, 10:06:11)
Zmieniono: formatowanie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1480