starszy inspektor ds. archiwizacji Bydgoszcz – ogłoszenie nr 68321

Ogłoszenie o naborze nr 68321 z dnia 8 września 2020 r.
 
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
  
starszy inspektor ds. archiwizacji  
w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1 

Adres urzędu: 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1 - 3 
85-066 Bydgoszcz 
Miejsce pracy: Bydgoszcz

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium i wyjściami do pomieszczeń magazynowych archiwum. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pomieszczenia magazynowe archiwum zlokalizowane są w sąsiednim budynku. Narażenie na kontakt z kurzem i innymi czynnikami biologicznymi związanymi z dokumentacją. Wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem dokumentacji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.

ZAKRES ZADAŃ
 • Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z właściwością miejscową Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wraz ze stosownymi urządzeniami ewidencyjnymi 
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przygotowanie akt do brakowania 
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych i sporządzanie dokumentacji związanej z przekazywaniem ich do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego 
 • Przyjmowanie materiałów archiwalnych z likwidowanych lub przekształconych szkół i placówek oświatowych 
 • Prowadzenie spraw związanych z legalizacją wydawanych przez szkoły dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem duplikatów świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów wydanych przez zlikwidowane szkoły i placówki oświatowe, w tym zaświadczenia o przebiegu nauczania 
 • Inne zlecone przez bezpośredniego przełożonego
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe 
 • staż pracy: co najmniej 5 lat w administracji publicznej 
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat doświadczenia w pracy w archiwum 
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przepisów oświatowych, Kpa, przepisów dot. organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych, przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji dotyczących postępowania z dokumentacją 
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 • Korzystanie z pełni praw publicznych 
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej 
 • Umiejętność analitycznego myślenia Samodzielność i dokładność 
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie 
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu 
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie 
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej 
 • Umiejętność pracy pod presją czasu Kultura osobista
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w administracji 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 
Dokumenty należy złożyć do: 9 października 2020 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu 

Miejsce składania dokumentów: 
Kuratorium Oświaty 
Kancelaria pok. 300 (III piętro) 
ul. Konarskiego 1 - 3 
85 - 066 Bydgoszcz 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko starszego inspektora ds. archiwizacji”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 639; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz; email: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl
 
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 623; e-mail: jsternik@bydgoszcz.uw.gov.pl; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie
 
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 
INNE INFORMACJE:
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
 
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
 
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: Kamil Dorna (8 września 2020)
Opublikował: Michał Bazelak (8 września 2020, 10:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 641