wizytator Bydgoszcz – ogłoszenie nr 72161

Ogłoszenie o naborze nr 72161 z dnia 11 grudnia 2020 r.
 
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
  
wizytator 
  
w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1 

Adres urzędu: 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1-3 
85-066 Bydgoszcz 

Miejsce pracy: Bydgoszcz 

WARUNKI PRACY 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub w placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Częste podróże i wyjścia służbowe związane z realizowanymi zadaniami. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: 
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowiska pracy zlokalizowane są w pokojach biurowych wyposażonych w meble biurowe i ergonomiczne siedziska, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon. 
  
ZAKRES ZADAŃ
 
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w formie ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania;  
 • Wykonywanie innych zadań i czynności z zakresu kompetencji kuratora oświaty określonych w ustawie prawo oświatowe i przepisach odrębnych. 
  
WYMAGANIA NIEZBĘDNE  
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne;  
 • Status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz:
  a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;  
 • Nauczyciele akademiccy: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.  
 • Wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego, znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce; 
 • Umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne;  
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;  
 •  Korzystanie z pełni praw publicznych;  
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.  
WYMAGANIA DODATKOWE 
 • Doświadczenie w pracy w przedszkolu lub szkole podstawowej na stanowisku dyrektora lub nauczyciela; 
 • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy, koordynowania i pracy w zespole. 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny;  
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;  
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym lub w ww. urzędzie albo staż pracy w szkole wyższej;  
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego;  
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;  
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;  
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa; 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;  
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE  
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;  
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia w zakresie ewaluacji zewnętrznej. 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 
Dokumenty należy złożyć do: 8 stycznia 2021 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu 
Miejsce składania dokumentów: 
Kuratorium Oświaty 
Kancelaria pok. 300 (III piętro) 
ul. Konarskiego 1 - 3 
85 - 066 Bydgoszcz 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wizytatora ogł. nr 72161”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Administrator danych i kontakt do niego:
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 639; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz; email: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl;
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl
 
Kontakt do inspektora ochrony danych:
Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 623; e-mail: jsternik@bydgoszcz.uw.gov.pl; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 
Informacje o odbiorcach danych:
podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie
 
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 
Uprawnienia: 
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; 
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Podstawa prawna przetwarzania danych: 
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.   
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 
INNE INFORMACJE 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 
  
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. 

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: Kamil Dorna (11 grudnia 2020)
Opublikował: Michał Bazelak (11 grudnia 2020, 09:04:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767