Komunikat o możliwości zgłaszania do Kuratorium informacji o ogłaszanych konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Bydgoszcz, 19 kwietnia 2010 r.

WO.P.0712-4/10

 

Szanowni Państwo
Marszałek
Starostowie powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie miast
i Wójtowie gmin
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 
          Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że z dniem 21 kwietnia 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373), zgodnie z § 1 ust. 5 tego rozporządzenia w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, informację o ogłoszeniu konkursu można zamieścić również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kuratorium oświaty właściwego dla siedziby przedszkola, szkoły lub placówki oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.
          Wobec powyższego Kuratorium Oświaty informuje, że od dnia wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia organy prowadzące mogą przesyłać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informacje o ogłaszanych konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i placówek.
Informacje prosimy przesyłać z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem na kopercie ,,informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora”, oraz drogą elektroniczną na adres: rciechanowski@bydgoszcz.uw.gov.pl według wzoru określonego w załączniku, z jednoczesnym wskazaniem dnia, w którym informacja ma zostać umieszczona w BIP Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
          Prosimy zwrócić uwagę, że umieszczenie informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ma charakter jedynie fakultatywny, jednak w ocenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jeżeli organ prowadzący zamierza umieścić ją w BIP Kuratorium, to informacja powinna zostać umieszczona tego samego dnia co samo ogłoszenie o konkursie, które są Państwo obowiązani zamieścić na stronie internetowej kierowanego przez Państwa Urzędu, w miejscu ogólnie dostępnym w Waszej siedzibie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty
Marcin Piotrowski
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Wzór wniosku (26kB) word
 

metryczka


Wytworzył: M. Piotrowski (21 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Bazelak (21 kwietnia 2010, 07:42:59)

Ostatnia zmiana: Robert Ciechanowski (10 kwietnia 2017, 12:40:51)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24687