Wizytator Delegatura we Włocławku - BIP KPRM nr 16 z 15.08.2007 r.

Numer ogłoszenia: 69449

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

wizytatora w Delegaturze we Włocławku

Liczba lub wymiar etatu: 2

Miejsce wykonywania pracy: Włocławek

Główne obowiązki:
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przydzielonymi szkołami i placówkami.

Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania konieczne:
- stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
- znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagania pożądane:
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego,
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w tym staż pracy pedagogicznej,
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Dokumenty należy przesyłać w terminie: 25/08/2007

Pod adresem:
Kuratorium Oświaty Wydział Administracji i Obsługi
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy na stanowisko wizytatora w Delegaturze we Włocławku”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.250,14 zł (plus dodatek za wysługę lat).
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kuratorium skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na stanowisku wizytatora, a brak kontaktu jest równoznaczny               z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszego etapu selekcji.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wskazanego w ogłoszeniu i rozmowy rekrutacyjnej.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (16 sierpnia 2007)
Opublikował: Michał Bazelak (16 sierpnia 2007, 08:03:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4089