główny księgowy Bydgoszcz

Numer ogłoszenia: 94193

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

głównego księgowego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- prowadzenie rachunkowości kuratorium,
- kierowanie pracą Zespołu Finansowo – Księgowego,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach planu finansowego,
- udzielanie kontrasygnaty umów i zobowiązań finansowych,
- opracowywanie układu wykonawczego i zadaniowego budżetu i wprowadzanie danych
do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR,
- opracowywanie materiałów dotyczących funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:
- znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- umiejętność kierowania pracą zespołu, prognozowania, analitycznego myślenia i syntezy oraz argumentowania.

Wymagania pożądane:
- znajomość programu komputerowego finansowo – księgowego.
  
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego i przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- kopie dokumentów i świadectw pracy (lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w tym staż pracy w księgowości) potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z późn. zm.).

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 3.08.2008 r.
pod adresem:

Kuratorium Oświaty Wydział Administracji i Obsługi
ul. Konarskiego 1-3
85 - 066 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (24 lipca 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (24 lipca 2008, 06:06:46)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (24 lipca 2008, 06:25:25)
Zmieniono: korekta ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4111