inspektor Bydgoszcz - ogłoszenie nr 154501

Ogłoszenie nr: 154501

Data ukazania się ogłoszenia: 17 września 2013 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora
w Wydziale Rozwoju Edukacji
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów opinii wniosków, pism w sprawach publicznych i niepublicznych szkół i placówek,
 • udzielanie pisemnych i ustnych wyjaśnień klientom urzędu w szczególności z zakresu organizacji konkursów przedmiotowych kuratora oświaty oraz innych form współzawodnictwa,
 • realizowanie zadań związanych z organizacją konkursów przedmiotowych kuratora Oświaty, a także turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa,
 • wykonywanie zadań związanych przyznawaniem uczniom stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej,
 • wykonywanie zadań związanych ze współorganizacją konferencji, narad i uroczystości.
 
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku
i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy

Kuratorium mieści się na dwóch piętrach. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
na trzecim piętrze w budynku C. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem, windy, schodołaz i odpowiednio dostosowana toaleta na drugim piętrze). Pomieszczenie biurowe wyposażone w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon. Pokój właściwie wyposażony w meble, w tym w ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe administracyjne (licencjackie)

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz rozporządzenia w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • znajomość pakietu Office w tym WORD, EXCEL.
 
w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • umiejętność pracy w zespole, syntezy, rozwiązywania problemów, umiejętności redakcyjne, komunikatywność oraz organizacja pracy własnej.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia w tym staż pracy w administracji publicznej.
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 
Termin składania dokumentów:

27-09-2013

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. Konarskiego 1-3
85 - 066  Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko inspektora”

Inne informacje:
Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oświadczenia, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy-po analizie aplikacji-zostaną zakwalifikowani
do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616, 52 34 97 641.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (17 września 2013)
Opublikował: Sławomir Klich (17 września 2013, 07:57:05)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: Sławomir Klich (1 października 2013, 14:03:35)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4040